Kroonpress AS-i keskkonnapoliitika

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001 standardile.
100% meie ostetud energiast pärineb taastuvatest energiaallikatest. Kroonpak on pakendite tootmisega tegelev Kroonpressi tootmisüksus ja järgib ettevõtte üldist keskkonnapoliitikat. Kroonpress AS kohustub tegema järgmist:

 • Järgima keskkonna pideva parendamise põhimõtteid, mis seisnevad tegevuse keskkonnamõju regulaarses hindamises ning oluliste kahjulike tegurite keskkonnamõju vähendamises ja ennetamises.
 • Kasutama kõiki oma käsutuses olevaid ennetusmeetmeid, et vältida või vähendada reostuse ja võimalike õnnetuste ohtu.
 • Hindama kõikide kavandatavate uute tehnoloogiate, seadmete või materjalide võimalikku keskkonnamõju võrdselt selliste teguritega nagu hind, tasuvus või tootlikkus.
 • Juhinduma tegevuses taaskasutamise põhimõttest ning eelistama energiasäästlike tööprotsesside ja keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamist. Kui tooted on hinna, kvaliteedi ja funktsionaalsuse poolest võrdsed, siis eelistama kõige keskkonnasõbralikumat toodet.
 • Järgima kehtivaid seadusi, direktiive ja määrusi, mis näevad ette lubade hankimist, ning juhinduma ka muudest keskkonnaküsimusi reguleerivatest dokumentidest.
 • Töötama välja tooted ja tootmisviisid, mille puhul vähendatakse keskkonnale avalduvat koormust, välditakse või vähendatakse reostust ja kasutatakse ressursse säästlikult.
 • Koolitama oma töötajaid nii, et nad mõistaksid, milline on nende töö mõju keskkonnale, ning suhtuksid keskkonda ja kaastöötajatesse vastutustundlikult.
 • Pidama avatud ja usaldusväärset teabevahetust ümberkaudsete elanike, ametiasutuste ja muude asjakohaste rühmadega.
 • Tegema koostööd teiste ettevõtete ja organisatsioonidega ning sealjuures tagama, et Kroonpress AS-il oleks võimalik saavutada oma eesmärke ja kaitsta keskkonnasõbralikku eluviisi.
 • Tagama, et kõigi töötajate ühine eesmärk oleks luua hea töökeskkond ja seda hoida. Meie eesmärk on ennetada tervisehäireid ja tööõnnetusi ning luua meeldiv töökeskkond. Lisaks vastutab iga töötaja töökoha turvalisuse ja oma kaastöötajate tervise eest.
 • Tegema Kroonpress AS-i keskkonnapoliitika Kroonpress AS-i veebisaitidel avalikult nähtavaks. Kroonpress teavitab oma partnereid ettevõtte keskkonnapoliitikast ja -eesmärkidest.
 • Kroonpress tagab keskkonnapoliitika ja keskkonnajuhtimise kava rakendamiseks vajalike ressursside saadavuse ning lisab need oma aastaeelarvesse.
 • Kroonpress viib läbi koolitusi, mis teavitavad töötajaid Kroonpressi keskkonnapoliitikast.